Test sprawdzający wiadomości i umiejętności uczniów klasy VI z techniki

 

           Zadania do przedstawionego testu ułożono w oparciu o zeszyt ćwiczeń klasy IV-VI z techniki opracowanego przez Lecha Łabackiego.

           Test ma sprawdzić, na ile uczniowie zostali przygotowani do rozwiązania zadań, do przemyślenia i analizowania danego problemu.

Uwzględniono zagadnienia z zakresu wybranego działu, które powiązano z tematyką interesującą uczniów, w nawiązaniu do wiadomości i umiejętności zdobytych na innych przedmiotach.

           Ujednolicony sposób zaznaczania prawidłowej odpowiedzi przez zakreślenie odpowiedniej litery A, B lub C ułatwi ocenianie wypełnionej karty odpowiedzi przez nauczyciela. Za zaznaczoną prawidłową odpowiedź uczeń otrzymuje 1 punkt, za brak lub zaznaczenie odpowiedzi błędnej 0 punktów.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 


1.      Przedstawiony znak oznacza:

A.     zakaz używania otwartego ognia

B.     niebezpieczeństwo porażenia prądem

C.     kierunek drogi ewakuacyjnej

 

2.      Który z pojemników zawiera substancję trującą:

 

 

 

 

 

 


3.      Ty też możesz zostać konstruktorem urządzeń technicznych. W jakiej        kolejności będziesz wykonywać poszczególne zadania:

A - rysunek roboczy             B -  pomysł                      C -  szkice wstępne                                                                                                         - kosztorys                            -  szkice wstępne             -  pomysł                                - pomysł                               -  kosztorys                      -  rysunek roboczy

    - dobór materiałów               -  rysunek roboczy           -  wykonanie konstrukcji

    - szkice wstępne                   -  dobór materiałów          -  kosztorys

    - wykonanie konstrukcji       -  dobór narzędzi              -  dobór materiałów                                                                                                                                                                                           - dobór narzędzi                   -  obróbka materiałów      -  dobór narzędzi

    - obróbka materiałów           -  wykonanie konstrukcji  -  obróbka materiału

 

4.      Praca konstruktora polega na:

A.     obmyślaniu koncepcji i opracowaniu różnych jej wersji, analizowaniu połączeń

B.     doborze materiałów, kształtów i wielkości oraz rodzaju połączeń

C.     wydzieleniu czynności składowych, ustaleniu ich kolejności, ustaleniu niezbędnych narzędzi i czasu trwania każdej czynności

 

 

 

5.      Przed przystąpieniem do wykonania określonego zadania wytwórczego pierwszą czynnością będzie:

A.     zaprojektowanie wyglądu i dobór materiału

B.     sprecyzowanie zastosowania przedmiotu

C.     opracowanie planu pracy

 

6.      Które z podanych określeń nie jest charakterystyczne dla organizacji pracy potokowej:

A.     różnorodność wyrobów

B.     podział czynności

C.     wydajność pracy

 

7.      Zasadnicza różnica pomiędzy organizacją pracy indywidualnej, a organizacją pracy potokowej polega na:

A.     doborze narzędzi

B.     rodzajów wytwarzanych prac

C.     specjalizacji na stanowisku pracy

 

8.      Na to, czy i w jaki sposób zużyte opakowania zagrażają środowisku, zwraca uwagę:

A.     ekonomista

B.      towaroznawca

C.     ekolog

 

9.      Plastikowe opakowania wytwarzane są:

A.     z takich surowców, jak: ropa naftowa, węgiel, gaz ziemny

B.     ze stali lub cyny

C.     przede wszystkim z piasku

 

 

 

 

10. Trasowanie to:

A.     wyznaczanie obrysu na materiale

B.     zespół czynności organizacyjno-technicznych

C.     wyznaczanie odpowiednich połączeń

 

11. Na kartce brystolu wytrasowano kształt tabliczki, która zostanie wycięta. Który z przykładów jest poprawny.

 

             A                                                  B                                          C

    

 

 

 

 

12. Przeznaczeniem pokazanego narzędzia jest:

A.     wygładzanie powierzchni

B.     piłowanie

C.     obróbka drewna-skrawanie

 

13. Pokazane narzędzie służy:

A.     do wyciągania gwoździ

B.     do mocowania materiału

C.     do zaginania materiału i cięcia drutu

 

14.
Przyjrzyj się poniższym rysunkom i ustal, który z nich przedstawia metrówkę:

                  A                                                       B                                                      C

 
 

 


15. Na ilustracjach przedstawiono różne gatunki papieru. Ustal, która ilustracja przedstawia tekturę:

 

 

 

 

 

 

                          A                                            B                                        C                                         

 
 

 

 


16. Którego z pokazanych na rysunku narzędzi użyjesz do przycięcia grubej blachy stalowej zamontowanej w imadle (posługując się młotkiem):

A.     nożyce

B.      przecinak

C.     piła

 

 

17. Który z przedstawionych rysunków zapewnia prawidłowe mocne połączenie dwóch kawałków drewna za pomocą trzech gwoździ:

 

 

 

 

 

 


18. W jakiej kolejności od siebie ułożysz na stanowisku pracy potrzebne narzędzia i przybory do wykonania ramki-okienka z listewek drewnianych:

A.     młotek, piła, kątownik, pilnik, ołówek, przyrznia

B.     ołówek, kątownik, przyrznia, piła, pilnik, młotek

C.     kątownik, ołówek, przyrznia, młotek, pilnik, piła 

 

19. Wykonując rysunek techniczny danego przedmiotu jego kontur narysujesz:

A.     linią ciągłą grubą

B.     liną ciągłą cienką

C.     linią punktową

 

20. Przeprowadź analizę rzutów prostokątnych pokazanych na rysunkach A, B, C Ustal, na którym rysunku rzuty są narysowane poprawnie:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


TEST Z TECHNIKI

 

Rok szkolny ........../..........

 

Karta odpowiedzi

 

 

 


Imię   i   nazwisko   ucznia                                   klasa              suma punktów

 

 

 

Prawidłowe odpowiedzi należy oznaczać krzyżykiem w kolumnie o numerze zgodnym z wybraną odpowiedzią.

 

Zwracaj uwagę na numerację zadań !

 

 

 

 
00000

 

 

 

 

 

 

 

 

    Numer

Zadania

Odpowiedzi

Punkty

1

A

B

C

 

2

A

B

C

 

3

A

B

C

 

4

A

B

C

 

5

A

B

C

 

6

A

B

C

 

7

A

B

C

 

8

A

B

C

 

9

A

B

C

 

10

A

B

C

 

11

A

B

C

 

12

A

B

C

 

13

A

B

C

 

14

A

B

C

 

15

A

B

C

 

16

A

B

C

 

17

A

B

C

 

18

A

B

C

 

19

A

B

C

 

20

A

B

C

 

                                                                                                                Ewa Tereszczak